Visualiserar dina reaktioner

Med BioFeedback får du en direkt bild av hur det står till i kroppen, vilken stressnivå du befinner dig på. Med BioFeedback instrumentet Air – Pas mäter vi kroppens viktigaste psykofysiologiska stressreaktioner. Allt blir mycket tydligt och du kan i realtid följa dina reaktioner och direkt se och känna vad som händer i kroppen när du förändrar ditt andningsbeteende. Ett korrekt andningsbeteende är mycket viktigt då det är förknippat med bland annat hjärtfrekvens, blodtryck och stressreaktioner.   

Parametrarna vi mäter och analyserar är:

  • Koldioxidhalten i utandningsluften, den utan tvekan viktigaste parametern. Den mäts End Tidalt, kallas ETCO2, och visar direkt var på stresskalan du befinner dig. Referensvärdet i kroppen skall vara 4,7 – 5,3% CO2. Ligger inte värdet där är det fel och kroppen måste kompensera! Låg CO2 leder ångest och ett tillstånd kallat Hypokapni eller kronisk hyperventilering. Omvänt tyder hög CO2 halt på en kropp med högt stresspåslag över lång tid då kroppens kompensatoriska system inte orkar längre. Det påverkar också HPA-axeln. Läs mer här.
  • Syresättning, SpO2 är en annan viktig parameter, visar hur du syresätter dig.
  • Blodvolympuls, BVP, mäter om det finns en avslappningsrespons i blodkärlen.
  • Hjärtfrekvens och hjärtfrekvensvariabilitet ( HRV ). HRV är ett mycket viktigt mått och visar kroppens förmåga till avslappning och återhämtning. Vid inandning skall pulsen öka något, och vid utandning sjunka. Ett stressat hjärta visar ingen HRV utan har en mycket flack kurva.  
  • Andningsfrekvens och andningsbeteende mäts och analyseras ihop med ETCO2 nivån.

Air-Pas  har utvecklats genom forskning och med vetenskapligt beprövade metoder av Bo von Scheele PhD och professor i medicinsk teknik vid Mälardalen Högskola. Han är världsledande inom området stressmedicin och bland annat medinstiftare till den psykoofysiologiska Institutionen vid IPM,  Karolinska institutet (idag Svenskt Centrum för Stressforskning).

Kroppens reaktioner blir väldigt tydliga under en mätning vilket ger många svar och flera pusselbitar faller på plats. Vill du veta varför du mår som du mår och framför allt: vad du kan göra åt det? Hör av dig!